Studio barber Krotoszyn – profesjonalny salon fryzjerstwa męskiego

RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW NASZEJ FIRMY W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) STUDIO BARBER zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Firma dysponuje, że:

1) STUDIO BARBER – siedzibą: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 8 jest Administratorem Państwa danych osobowych, w których posiadanie weszła wskutek wykonywania zawieranych z Państwem umów i ich obsługą, wystawianiem faktur, utrzymywaniem korespondencji oraz merytoryczną obsługą przesyłanych do nas zamówień, wniosków, próśb i reklamacji.

2) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez STUDIO BARBER dotyczących Państwa danych oparte są na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z naszą Firmą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na przepisach prawa cywilnego i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) mającego zastosowanie w związku z dokumentowaniem i aspektami fnansowo-podatkowymi umowy. W wymagających tego przypadkach nasza Firma ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła. STUDIO BARBER deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
– marketing usług własnych STUDIO BARBER oraz promowanie działalności naszej Firmy i nowych
inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
– monitoring wizyjny prowadzony w obiektach i na obszarach należących do STUDIO BARBER
– dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez STUDIO BARBER, w tym proflowaniu.

4) Osobom, których dane przetwarzamy przysługują prawa:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych STUDIO BARBER

6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Firmą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. frmy informatyczne, kancelarie radców prawnych, biuro rachunkowo-podatkowe, biura projektowe.

7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez nasza Firmę Państwa danych osobowych prosimy o skontaktowanie się:
– telefonicznie +48 722 333 608
– drogą elektroniczną na adres: salon@studiobarber.pl
– osobiście w siedzibie naszej Firmy – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

Weronika i Jakub Grzelak – STUDIO BARBER KROTOSZYN